Danh sách các công ty tại Xã Đại Phúc - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công ty Gò Đỏ (TNHH)

Khu Gò đỏ - Xã Đại phúc - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300218762

Quỹ tín dụng Nhân dân Đại Phúc

xóm 3 - xã Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300186126

Xí nghiệp khoan số I

Xóm 1 - xã Đại Phúc - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 0100101266-001