Danh sách các công ty tại Xã - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Phòng Thươmg mại và du lịch

UBND thị xã - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300126007

Phòng Tài nguyên và môi trường Thành phố Bắc Ninh

UBND thị xã - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300126053