Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Giấy Phong Khê - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ môi trường công nghiệp xanh

Lô C3 CCN giấy Phong Khê - Thành phố Bắc Ninh - Bắc Ninh

Mã số thuế: 2300341942