Danh sách các công ty tại Xã Kiêu Kị - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Trường kỹ thuật nghiệp vụ đường bộ Miền Bắc

Thôn Gia Lộc, xã Kiêu Kị - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0100104394-001