Danh sách các công ty tại Phường 109 Tổ Nông Lâm - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Công ty cổ phần sản xuất đầu tư xuất nhập khẩu Kim Thuỷ Vàng

KTT CB GV trường ĐH NN I, tiểu khu 7, phường 109 tổ nông lâm - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0101636306