Danh sách các công ty tại Phường Bồ Đề - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Phú Viên

Phường Bồ đề - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Mã số thuế: 0100103432