Danh sách các công ty tại Xã Phủ Lý - Thành Phố Phủ Lý - Hà Nam

Chi nhánh vật tư tổng hợp Hà Nam

Đường 1A - Hai bà trưng-Thị xã Phủ Lý - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0600019147-012