Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Tây Nam Thành Phố Phủ Lý - Thành Phố Phủ Lý - Hà Nam

Công ty CP bê tông dự ứng lực Hà Nam

Cụm công nghiệp Tây Nam thành phố Phủ Lý - Thành phố Phủ Lý - Hà Nam

Mã số thuế: 0700739131