Danh sách các công ty tại Xã Đoan Bái - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang - Trang 2

Hợp tác xã sản xuất rau an toàn An Hòa

An Hòa - Xã Đoan Bái - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400764927

Công Ty Cổ Phần Bao Bi� Ho�A Phong

Nha� văn pho�ng - Công ty cô� phâ�n may xuâ�t khâ�u Ha� Phon - Xã Đoan Bái - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400771811

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Hà Thịnh

Nhà Văn Phòng - Công ty cổ phần may xuất khẩu Hà Phong - Xã Đoan Bái - Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400794914