Danh sách các công ty tại Phường Hồng Phong - Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Công ty TNHH Đồng Hà

SN 67, phố Lê Lợi, tổ 19, Phường Hồng Phong - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000445265

TT trợ giúp pháp lý của Nhà nước tỉnh TB

Số 6 Hai Bà Trưng Phường Hồng Phong - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000384894

Sở Tư Pháp tỉnh Thái Bình

Số 10 Phố Trưng Trắc Phường Hồng Phong - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000218015