Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Phú Khánh - Thành Phố Thái Bình - Thái Bình

Công ty TNHH Kim Loại Thái Bình

Khu công nghiệp Phú Khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000441415

Công ty SXKD tơ tằm Phú Khánh

Lô số 1 Khu công nghiệp Phú khánh - Thành phố Thái Bình - Thái Bình

Mã số thuế: 1000284096