Danh sách các công ty tại Xã Hà An - Thị Xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Trường trung học cơ sở Hà An

Xã Hà An - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5701039484

Công ty TNHH vận tải sông biển Hùng Linh

Thôn 6A xã Hà An - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700899906

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng hạ tầng sông Chanh

Thôn 2B xã Hà An - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700789928

Công ty TNHH vận tải sông biển Cường Đức

Thôn 5, xã Hà An - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700586124

Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Hùng Dũng

Thôn 6, xã Hà An. - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700570029

Công ty TNHH vận tải sông biển Thắng Đạt

Thôn 3, Xã Hà An - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700513648

Công ty TNHH Huệ An

Thôn 6A, Xã Hà An - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700512940

Công ty TNHH nuôi trồng thuỷ sản Nam Hòa - Yên Hưng

Thôn 2 xã Hà An - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700463669

Công ty TNHH vận tải hàng hoá đường thuỷ Hà an

Thôn 3 Xã Hà an - Thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh

Mã số thuế: 5700102454