Danh sách các công ty tại Chưa rõ - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở An Thịnh

. - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700612668

Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Yên Ninh

Phố 5 - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700612033

Trường tiểu học Khánh An

Khánh An - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700421374

Trường trung học cơ sở Khánh Thiện

Khánh Thiện - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700421871

Trường THCS Khánh Tiên

Xóm 6 Khánh Tiên - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700422353

Trường tiểu học A Khánh Thành

Khánh Thành - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700422321

Trường THCS Khánh Mậu

Xóm 10 Khánh Mậu - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700421695

Trường tiểu học Khánh Trung A

Khánh Trung - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700421656

Trường tiểu học Khánh Lợi

Khánh Lợi - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700421631

Trường THCS Khánh Thuỷ

Khánh Thuỷ - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700421582

Trường tiểu học Khánh Nhạc A

Khánh Nhạc - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700421487

Trường tiểu học Khánh Tiên

Khánh Tiên - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700421984

Trường tiểu học Khánh Cường

Nam Cường, Khánh Cường - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700421293

Trường tiểu học Khánh Mậu

Khánh Mậu - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700421247

Trường trung học cơ sở Khánh Phú

Khánh Phú - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700421141

Trường tiểu học Khánh Công

Khánh Công - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700421046

Trường tiểu học Khánh Hồng

Khánh Hồng - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700421818

Trường THCS Khánh Cường

Xóm 4 Đông Cường, Khánh Cường - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700420814

Trường THCS Khánh Ninh

Khánh Ninh - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700420684

Trường tiểu học Khánh Thủy

Khánh Thuỷ - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình

Mã số thuế: 2700475108