Danh sách các công ty tại Xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Tổ hợp tác dùng nước thôn Kiểu

Thôn Kiểu - Xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400570537

Tổ hợp tác dùng nước thôn Thượng

Thôn Thượng - Xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400570544

Tổ hợp tác dùng nước thôn Vàng

Thôn Vàng - Xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400570551

Tổ hợp tác dùng nước thôn Tăng Quang

Thôn Tăng Quang - Xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400570569

Tổ hợp tác dùng nước thôn Văn Xá

Thôn Văn Xá - Xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400570576

Hợp Tác Xã Môi Trường Đồng Lợi

Thôn Kiểu xã Bích Sơn - Xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400416870

Công Ty TNHH Tùng Lâm Bg

Số 381 đường Thân Nhân Trung - Xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400580398

Trường Trung học cơ sở Bích Sơn

thôn Tự, xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400437743-006

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Nmt

Số 5, Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang - Xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400592192

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Xây Dựng An Thái Vân Trung

Số 571, đường Thân Nhân Trung - Xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400592587

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Gia Hưng

Đường Thân Nhân Trung, thôn Vàng - Xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400598726

Công ty TNHH một thành viên tin học và in đức Anh

thôn Tự, xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400389867

Công ty TNHH một thành viên Huy Ngọc

thôn Tự, xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400389426

Công ty TNHH một thành viên Nhân Thành

thôn Kiểu, xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400470564

Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Hương Thủy

thôn Thượng, xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400384548

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400374268

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Sản Xuất Trung Nông

Khu tập thể Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang - Xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400622383

Công ty TNHH Đỗ Nhương

Thôn Tự xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400369412

Công ty TNHH T.T.B Việt Nam MFG

xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400366193

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Quân Đoàn

Thôn Thượng - Xã Bích Sơn - Huyện Việt Yên - Bắc Giang

Mã số thuế: 2400493787