Danh sách các công ty tại Phường N Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Công ty cổ phần đầu tư thương mại quốc tế Việt Đức

Tầng 2 đ/nguyên A t/nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Phường N Chính - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Mã số thuế: 0103116246