Danh sách các công ty tại Cụm Công Nghiệp Khai Quang - Thành Phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Công ty TNHH công nghiệp Co-Win Fasteners Hà Nội-Việt Nam

Cụm công nghiệp Khai quang - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500300485

Công ty TNHH VINA-KUMYANG

Cụm công nghiệp Khai quang - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500237057

CTy hữu hạn công nghiệp Chính Long Vĩnh phúc

Cụm công nghiệp Khai quang - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500236261

Công Ty hữu hạn công nghiệp SUN HUA

Cụm công nghiệp Khai quang - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500236254

Công ty TNHH cáp điện SH-VINA

Cụm công nghiệp khai quang - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500233687

Công ty TNHH STS

lô 4 BCN17 cụm Công nghiệp khai quang - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500222734

Cty hũu hạn công nghiệp BROAD BRIGHT Vĩnh Phúc-Việt nam

lô số 4 ,CN 17 cụm công nghiệp Khai quang - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500222540

Công ty TNHH HANVI GREEN NET

cụm công nghiệp khai quang - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500219611

Công ty TNHH công nghiệp TS-ARI

Lô 11 cụm công nghiệp khai quang - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500218368

Công Ty TNHH SHINWON EBENEZER VIệt NAM

CN 14 Cụm công nghiệp Khai quang - Thành phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 2500214204