Danh sách các công ty tại Khu Công Nghiệp Đồng Văn II - Tỉnh Hà Nam - Hà Nam

Công ty HONGKONG TACHIBANA ELECTRONIC CO.,LTD

Lô C- Khu công nghiệp Đồng Văn II - Tỉnh Hà Nam - Hà Nam

Mã số thuế: 0700557653-001